grid bg

Planetenbaan transformeert naar aantrekkelijk stedelijk gebied

De komende jaren ondergaat het gebied rondom de Ruimteweg een metamorfose. Het verandert stap voor stap in Ruimtekwartier. Een compleet nieuw stadsdeel dat bestaat uit verschillende wijken, op loopafstand van Station Maarssen. Het wordt een stadsdeel waar de menselijke maat de toon zet. Een mix tussen een stedelijke sfeer en rust en ruimte. Veel groen en een groot aantal waterpartijen. Een stadsdeel waar levendigheid en veiligheid hand in hand gaan. De woontorens zorgen voor een indrukwekkende skyline en bieden ruimte aan huurwoningen in verschillende prijssegmenten.

grid bg

Gebied

Deelgebieden kaart deelgebieden

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

De gemeente Stichtse Vecht en de betrokken partijen hebben bij de ontwikkeling van Ruimtekwartier een duidelijk doel voor ogen: een stadsdeel realiseren dat klaar is voor de toekomst. Op verschillende vlakken, zoals duurzaamheid en sociale cohesie. Bewoners ontmoeten elkaar in de binnenhoven van de gebouwen en fietsers en wandelaars krijgen alle ruimte in een autoluwe omgeving. Daarnaast leveren de gebouwen een bijdrage aan het creëren van een klimaatneutrale omgeving en is de wijk voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering.

WONEN

PLANNING & PROCEDURES

In Ruimtekwartier worden de komende tien jaar in totaal maar liefst 2.500 nieuwe woningen gerealiseerd. Het nieuwe stadsdeel bestaat uit verschillende gebieden met woningen in verschillende prijssegmenten volgens een vaste verdeling. Minimaal 30% is sociale huurwoningen en 30% middenhuur. Ook is minimaal 10% van de woningen groter dan 75 m2. De maximale hoogte van de gebouwen is 56 meter met slechts een uitzondering: een gebouw van 70 meter. De combinatie van groen, architectuur en kunstobjecten geven ieder gebied een eigen signatuur.

AFGEROND

ONDERZOEK

Ter voorbereiding van bestemmingsplan is een verkenning gedaan en zijn de randvoorwaarden vastgesteld in een document. Deze fase is inmiddels afgerond.

TER INZAGE

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Ruimtekwartier’ lag vanaf vrijdag 9 september 2022 tot en met donderdag 20 oktober 2022 ter inzage. In deze periode konden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie ingediend worden.

IN VOORBEREIDING

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN

Inspraakreacties op het voorontwerp, resultaten van overleg met andere partijen en openstaande punten worden verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan. Dit ligt naar verwachting ter inzage in het najaar van 2023. In deze periode is het ...

IN VOORBEREIDING

VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN

Na het verwerken en behandelen van eventuele zienswijzen, is de verwachting dat de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt in het najaar/winter van 2023.

OPGELEVERD

FUJITSU TOREN GEREALISEERD

De voor studentenhuisvesting verbouwde Fujitsutoren in deelgebied Neptunus(het Kwadrant) is in het derde kwartaal van 2022 opgeleverd.

REALISATIE

START REALISATIE

Nieuwbouw Neptunus wordt vooruitlopend op de integrale ontwikkeling van het Ruimtekwartier ontwikkeld en gerealiseerd op basis van een afwijking van het huidige bestemmingsplan. De initiatiefnemer heeft een omgevingsvergunning uitgebr...

REALISATIE

REALISATIE OVERIGE DEELGEBIEDEN

De bouw in de overige deelgebieden start vanaf 2024 (onder voorbehoud van de procedures). Kijk op de betreffende deelplanpagina voor meer informatie.

IN VOORBEREIDING

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN

Inspraakreacties op het voorontwerp, resultaten van overleg met andere partijen en openstaande punten worden verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan. Dit ligt naar verwachting ter inzage in het najaar van 2023. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

IN VOORBEREIDING

VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN

Na het verwerken en behandelen van eventuele zienswijzen, is de verwachting dat de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt in het najaar/winter van 2023.

OPGELEVERD

FUJITSU TOREN GEREALISEERD

De voor studentenhuisvesting verbouwde Fujitsutoren in deelgebied Neptunus(het Kwadrant) is in het derde kwartaal van 2022 opgeleverd.

REALISATIE

START REALISATIE

Nieuwbouw Neptunus wordt vooruitlopend op de integrale ontwikkeling van het Ruimtekwartier ontwikkeld en gerealiseerd op basis van een afwijking van het huidige bestemmingsplan. De initiatiefnemer heeft een omgevingsvergunning uitgebreide procedure aangevraagd om de bouw van de 499 woningen en inrichting van het gebied mogelijk te maken. De concept-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken zal 6 weken ter inzage gelegd worden zodat er zienswijzen ingediend kunnen worden. Start bouw naar verwachting medio 2023 en oplevering eind 2024/begin 2025.

REALISATIE

REALISATIE OVERIGE DEELGEBIEDEN

De bouw in de overige deelgebieden start vanaf 2024 (onder voorbehoud van de procedures). Kijk op de betreffende deelplanpagina voor meer informatie.

Nieuws

Ruimtekwartier in de Metropoolregio Utrecht

Wij zijn er trots op dat Ruimtekwartier tijdens de Provada in juni 2023 gepresenteerd is als onderdeel van de Metropool Regio Utrecht. Meer informatie? Kijk op de website:

Gemeente heeft woondeal getekend

Wethouder Frank van Liempdt heeft 13 maart 2023 namens ...

Rijk draagt 0,8 miljoen bij aan woningbouw Ruimtekwartier

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft 15 december j.l. bekendgemaakt met de Woningbouwimpuls middelen ter beschikking te stellen om de woningbo...

Overeenkomst nieuwbouw Het Kwadrant getekend.

Maandag 10 oktober 2022 hebben wethouder Wonen Frank van Liempdt en directeur Patrick van der Sman van ontwikkelaar We Do Projects B.V. een overeenkomst getekend voor de nieuwbouw v...

Inloopavond voorontwerp bestemmingsplan

Om de bouw van woningen en voorzieningen in het Ruimtekwartier mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld. Op 22 september 2022 was er een inloopavond over het voorontwer...

Werkbezoek gedeputeerde aan Ruimtekwartier

Om te voorzien in de grote vraag naar woningen, is de gemeente Stichtse Vecht bezig de kantorenlocatie Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssenbroek om te vormen naar een woonlocatie: Ruimt...

Ruimtekwartier in de Metropoolregio Utrecht

Wij zijn er trots op dat Ruimtekwartier tijdens de Provada in juni 2023 gepresenteerd is als onderdeel van de Metropool Regio Utrecht. Meer informatie? Kijk op de website: https://www.metropoolregioutrecht.com/

Of bekijk hier de video https://www.metropoolregioutrecht.com/successen/

Gemeente heeft woondeal getekend

Wethouder Frank van Liempdt heeft 13 maart 2023 namens gemeente Stichtse Vecht de woondeal met Minister Hugo de Jonge ondertekend. De Rijksoverheid, provincie Utrecht, gemeenten en woningcorporaties zetten gezamenlijk de schouders onder de bouw van ruim 83.500 nieuwe woningen in de periode 2022-2030. Stichtse Vecht heeft zich in de woondeal verbonden aan de bouw van 3323 woningen tot 2030, waarvan 1619 woningen in het betaalbare segment zitten.

RUIMTEKWARTIER GROOTSTE PROJECT

Ruimtekwartier is het grootste woningbouwproject voor de komende jaren. Het gaat daar zowel om de verbouw van kantoren tot woningen als om nieuwbouw, samen goed voor zo’n 2.500 woningen.

 

Rijk draagt 0,8 miljoen bij aan woningbouw Ruimtekwartier

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft 15 december j.l. bekendgemaakt met de Woningbouwimpuls middelen ter beschikking te stellen om de woningbouw te stimuleren. Uit de vierde lichting van deze regeling ontvangt de gemeente een bijdrage van 0,8 miljoen voor woningbouw in het project Ruimtekwartier. 

Ook provincie draagt bij

Voorwaarde bij deze regeling is dat de gemeente eenzelfde bedrag bijdraagt (cofinanciering). De provincie Utrecht ondersteunde de aanvraag van de gemeente en subsidieert de helft van de gemeentelijke bijdrage.

Er komen 2.500 woningen

Het project Ruimtekwartier heeft als doel de omvorming van de kantorenlocatie ‘Planetenbaan en Het Kwadrant’. Het gaat om transformatie en nieuwbouw van in totaal zo’n 2.500 woningen. Het Ruimtekwartier is voor de komende jaren de grootste ontwikkellocatie van Stichtse Vecht. Er komen minstens 30% sociale huurwoningen en 30% middenhuur.

Ombouw kantoren en nieuwbouw

Planetenbaan/Het Kwadrant is een van oorsprong typische kantoorlocatie in Maarssenbroek. De verminderde vraag naar kantoorruimtes en de enorme vraag naar woningen maakt deze centrale locatie een perfecte plek om te transformeren naar een woonlocatie. Er zijn vier deelgebieden waar de woningen komen, deels in de bestaande gebouwen en deels nieuwbouw. 

Overeenkomst nieuwbouw Het Kwadrant getekend.

Maandag 10 oktober 2022 hebben wethouder Wonen Frank van Liempdt en directeur Patrick van der Sman van ontwikkelaar We Do Projects B.V. een overeenkomst getekend voor de nieuwbouw van 499 woningen op de locatie Het Kwadrant in Maarssenbroek.

De financiële overeenkomst legt de bijdrage van de projectontwikkelaar aan de openbare ruimte en infrastructuur vast. Na het verlenen van de omgevingsvergunning kan naar verwachting begin volgend jaar de eerste paal de grond in.

499 huurwoningen

Het gaat om nieuwbouw van twee wooncomplexen met 499 huurwoningen in de vrije sector, het middensegment en de sociale huur. Onder de woongebouwen komt een ondergrondse garage en beide gebouwen zijn voorzien van een binnentuin. De nieuwbouw komt pal naast studentenresidentie Boomerang (voormalige Fujitsutoren), die onlangs na verbouwing tot studentenstudio’s is opgeleverd.

Mooie mijlpaal

Wethouder Wonen Frank van Liempdt: “Het tekenen van deze overeenkomst is een mooie mijlpaal in de omvorming van deze kantorenlocatie tot woonlocatie. Er kan nu snel gebouwd worden en dat is mooi, want het opleveren van woningen heeft topprioriteit bij ons college. Goed nieuws dus voor de vele woningzoekenden in onze gemeente!”

Hoogwaardige woonlocatie

Om te voorzien in de grote vraag naar woningen, is de gemeente Stichtse Vecht bezig de kantorenlocatie Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssenbroek om te vormen naar een hoogwaardige woonlocatie: Ruimtekwartier. In het Ruimtekwartier komen over een periode van tien jaar 2.500 woningen, voor een deel ombouw van kantoren en voor een deel nieuwbouw.

Veel groen en water

Door de inrichting met veel groen en water ontstaat een aantrekkelijke, nieuwe woonwijk. Goede ontsluiting voor de fiets (met o.a. een fietsbrug over de Ruimteweg), aansluiting op het openbaar vervoer en de inzet van deelauto’s voorkomt de noodzaak van het bezit van een eigen auto waardoor de toename in verkeersdrukte beperkt blijft. De ambitie is een duurzame en klimaat neutrale leefomgeving te creëren.

Inloopavond voorontwerp bestemmingsplan

Om de bouw van woningen en voorzieningen in het Ruimtekwartier mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld. Op 22 september 2022 was er een inloopavond over het voorontwerp bestemmingsplan “Ruimtekwartier”. Omwonenden, ondernemers uit de omgeving en geïnteresseerden lieten zich informeren over de plannen en de procedure om tot een nieuw bestemmingsplan te komen. Er was vooral vraag naar de afwikkeling van het verkeer en naar de maatregelen om de geluidsbelasting te beperken. Informatie over de start van de (ver)bouw en beschikbaarheid van de woningen, prijzen en woningtypen kon in deze fase nog niet gegeven worden. Nog tot en met 20 oktober 2022 ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Werkbezoek gedeputeerde aan Ruimtekwartier

Om te voorzien in de grote vraag naar woningen, is de gemeente Stichtse Vecht bezig de kantorenlocatie Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssenbroek om te vormen naar een woonlocatie: Ruimtekwartier. In het kader van de woningbouwopgave ondersteunt de provincie Utrecht dit project met bijdragen aan de groene ruimte en geluidswerende voorzieningen, zoals stil asfalt en een maximumsnelheid van 80 km p/u op de N230. Gedeputeerde Wonen Rob van Muilekom van de provincie Utrecht bezocht 16 september 2022 de projectlocatie en liet zich door wethouder Wonen Frank van Liempdt informeren over de plannen.

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen in het Ruimtekwartier.

INTERESSE

Plants